LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


СТАТУСИ - ОРТОДОНТ

 • Общи насоки при консултацията:

  • Дадени насоки за устна хигиена;
  • Насочване към логопед, поради неправилни орални навици;
  • Обяснения на родителите за предстояща терапии;
  • Обяснения на родителите в случаи на неблагоприятен растеж и тежки ЗЧД за предстояща терапия;
  • Дадени указания за среща с екипа за глобална оценка на 5, 10, 16, 20 години;
  • Насочване към дентален лекар за лечение на зъби и мотивация за устна хигиена;

 • Отклонения на ниво зъби:

  • Анодонтия;
  • Хиподонтия – на горен премолар;
  • Хиподонтия – на централен резец;
  • Норма;
  • Хиподонтия – на латерален резец;
  • Хипердонтия;
  • Хиподонтия – на долен премолар;
  • Ретиниран ;

 • Отклонения в горна челюст:

  • променена форма на зъбната дъга;
  • правилна форма на зъбната дъга;
  • отклонена горна инцизивна точка спрямо средната линия вдясно;
  • отклонена горна инцизивна точка спрямо средната линия вляво;

 • Отклонение в долна челюст:

  • отклонена долна инцизивна точка спрямо средната линия вляво;
  • променена форма на зъбната дъга;
  • правилна форма на зъбната дъга;
  • отклонена долна инцизивна точка спрямо средната линия вдясно;

 • Отклонения в съотношението между челюстите (захапка) във ФРОНТАЛЕН участък – САГИТАЛНА посока:

  • кръстосана с отстояние;
  • овържет/отстояние;
  • ръбцова;
  • кръстосана до 1 -2 зъба;
  • норма;
  • кръстосана над 2 зъба;

 • Отклонения в съотношението между челюстите (захапка) във ФРОНТАЛЕН участък – ТРАНСВЕРЗАЛНА посока:

  • латерогнатия;
  • девиация;
  • норма;

 • Отклонения в съотношението между челюстите (захапка) във ФРОНТАЛЕН участък – ВЕРТИКАЛНА посока:

  • дълбока оклузия: в клинична корона на долен централен резец: 2/3;
  • норма;
  • отворена оклузия: над 4 мм;
  • дълбока оклузия: в клинична корона на долен централен резец: 1/ 1/3;
  • отворена оклузия: 0-2 мм;
  • дълбока оклузия: в клинична корона на долен централен резец: 1;
  • отворена оклузия: 2-4 мм;

 • Отклонения в съотношението между челюстите (захапка) в СТРАНИЧЕН участък – САГИТАЛНА посока:

  • медиална: двустранна;
  • дистална: двустранна;
  • медиална: ляво;
  • дистална: ляво;
  • норма;
  • медиална: дясно;
  • дистална: дясно;

 • Отклонения в съотношението между челюстите (захапка) в СТРАНИЧЕН участък – ТРАНСВЕРЗАЛНА посока:

  • кръстосана;
  • разноименна туберкулна оклузия;
  • норма;
  • букална;
  • лингвална;
  • едноименна туберкулна оклузия;

 • Отклонения в съотношението между челюстите (захапка) в СТРАНИЧЕН участък – ВЕРТИКАЛНА посока:

  • норма;
  • отворена оклузия ;

 • Оценка на образни изследвания:

  • Ортопантомография (за всички) ;
  • Телерентгенография;
  • Оклузална рентгенография /по Симпсон (за всички които имат засягане на венеца);
  • Рентгенографии;
  • Оценка на CBCT/3D триизмерна конично-лъчева томография (само за пациенти над 7 год );

 • Оценка на функциите:

  • Не;
  • Има данни за неправилен орофациален дисбаланс;
  • Не може да се определи;

 • Дишане:

  • затруднено дишане през носа;
  • запушена едната ноздра;
  • Устно дишане – да;
  • Устно дишане – не;

 • Вреден навик:

  • Да - стоене и/или спане с отворена уста;
  • Да - смучене на пръст;
  • Да – друго;
  • Няма;

 • Оценка на меки тъкани:

  • френулум на горна устна/долна устна – къс;
  • френулум на горна устна/долна устна – широк;
  • френулум на горна устна/долна устна – неправилно прикрепен;
  • френулум на език – норма;
  • норма;
  • френулум на език – задебелен;
  • костна загуба;
  • френулум на език – къс;
  • рецесии;

 • Наличие на фистула:

  • Да;
  • Не;

 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ за зъбно-челюстни отклонения от нормата:

  • Зъбен клас 1;
  • Норма или близо до нормата на зъбно-челюстно развитие;
  • Тип растеж – нормодивергентен ;
  • Хипоплазия на Горна челюст;
  • Тип растеж – хипердивергентен ;
  • Други аномалии в оклузията, несвързани с цепнатината;
  • Тип растеж – хиподивергентен ;
  • Скелетен клас 2;
  • Симетрична компресия в горна челюст;
  • Установени вертикални отклонения в оклузия;
  • Асиметрична компресия в горна челюст;
  • Установени трансверзални отклонения в оклузия;
  • Нарушен баланс между мускулите на външния и вътрешния мускулен пояс;
  • Зъбен клас 3;
  • Зъбен клас 2;
  • Установени сагитални отклонения в оклузия;
  • Струпване на зъби в горна челюст;
  • Струпване на зъби в долна челюст;
  • Скелетен клас 1;
  • Скелетен клас 3;

 • Заключение за необходимостта от терапия:

  • Препоръчва се проследяване – 6 месеца;
  • Пациентът не желае да провежда ортодонтско лечение;
  • Препоръчва се проследяване – 12 месеца;
  • Пациентът се насочва за консултация с хирург с оглед ортогнатична хирургия и нов план за ортодонтско лечение;
  • Започва ортодонтско лечение;
  • Няма нужда от лечение на този етап;
  • Няма благоприятни условия, за да се започне ортодонтско лечение;
  • Рано е за ортодонтско лечение;
  • Препоръчва се проследяване – 18 месеца;
  • Лечението е приключило;
  • Провежда се ортодонтско лечение при друг ортодонт;

 • ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЛАН на лечение в смесено съзъбие::

  • Подготовка за ГПП и алвеоларна костна присадка;
  • Миофункционална терапия;
  • Корекция на междучелюстни съотношения;
  • Подреждане на фронтални зъби;
  • Разширение в горна челюст;

 • ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЛАН на лечение в постоянно съзъбие:

  • Подготовка за алвеоларна костна присадка;
  • Подреждане на зъби;
  • Разширение в горна челюст;
  • Корекция на междучелюстни съотношения;
  • Дистализиране в горна челюст;

 • Вид терапия в плана за лечение /за двата вида съзъбие/:

  • Ортодонтско лечение с екстракция на зъби в горна челюст;
  • Ортодонтско лечение с екстракция на зъби в долна челюст;
  • Ортодонтско лечение при максиларна хипоплазия;
  • Ортодонтско лечение без екстракция на зъби ;
  • Наблюдение;
  • Миофункционлна терапия;
  • Ретенционен период;

 • Анализ на усмивка- линия на усмивка (позиция на горна устна):

  • ниска линия на усмивка;
  • висока линия на усмивка;
  • средна линия на усмивка;
  • съвпадение на инцизивна точка със средна линия на лицето при усмивка;
  • несъвпадение на инцзивна точка със средна линия на лицето при усмивка;

 • Анализ на усмивка- крива на режещите ръбове спрямо долна устна:

  • обратна крива на режещите ръбове спрямо долна устна;
  • плоска(права) крива на режещите ръбове спрямо долна устна;
  • конвексна крива на режещите ръбове спрямо долна устна;

 • Анализ на усмивка- съотношение долни зъби спрямо горна устна:

  • с покритие;
  • без контакт;
  • с контакт;

 • Анализ на усмивка- ширина на усмивката:

  • 6-8 броя видими зъби при усмивка;
  • 10-12 броя видими зъби при усмивка;
  • 8-10 броя видими зъби при усмивка;

 • Анализ на усмивка-букални коридори:

  • нормална ширина;
  • несиметрични;
  • липсват букални коридори;
  • симетрични;
  • широки букални коридори;

 • Анализ на усмивка - оклузална равнина спрямо хоризонтална равнина:

  • наклонена надясно;
  • наклонена наляво;
  • успоредна;


ТЕРАПИИ - ОРТОДОНТ

 • Оценка на клиничните резултати

  • Провежданото ортодонтско лечение е според препоръчания плана на лечение
  • Има забавяне на ортодонтското лечение (пробив на зъби, оздравителен период след хирургична корекция

 • Постигната цел на лечението за периода:

  • Липса на опора поради преждевременно паднали временни зъби
  • Разширение в долна челюст
  • Подготовка за ГППП и костна присадка
  • Корекция на странична кръстосана захапка - двустранна
  • Корекция на предна кръстосана захапка
  • Корекция на странична кръстосана захапка - едностранна
  • Нивелиране и подреждане на фронтални зъби
  • Разширение в горна челюст

 • Проблеми

  • Пациентът не съдейства за носене на - междучелюстни ластици
  • Пациентът съдейства по време на лечение
  • Други
  • Пациентът има затруднения с почистването на зъбите
  • Пациентът не съдейства за носене на - апарат
  • Пропуснати контролни прегледи повече от 6 месеца
  • Пациентът не живее в страната
  • Пропуснати контролни прегледи повече от 2 месеца
  • Пациентът не съдейства за носене на - лицева маска