LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Условия за ползване

Общи условия за ползване на програмните ресурси на информационната система

Условия за използване на EMRFA

● Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайтът се предоставят "във вида, в който са" и това, че EMRFA не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на информационната система EMRFA.

● За да използва Сайта, Потребителят трябва да има достъп до World Wide Web. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. EMRFA само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя. Задължения на Потребителя при регистриране Предвид ползването на Сайта на EMRFA, Потребителят се съгласява:

● да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

● да отговаря за автентичността на приложените документи, ако има такива;

● да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, EMRFA има право да закрие и/или изтрие информацията за него и да му откаже по-нататъшен достъп до информационната система. При регистрация на нов потребител, достъпът до ресурсите на системата става единствено след като Администратор провери и одобри подадените данни. При проверката той има право да изиска при необходимост допълнителна информация от Потребителя.

С приемането на настоящите Общи Условия, Потребител, доброволно предоставил личните си данни през страниците на EMRFA изрично се съгласява да получава всякакви адресирани до потребителите информационни материали, както и да получава обаждания от Администратор на EMRFA. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на EMRFA

● Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на EMRFA при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

● Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали с потребителско име (email) и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани и използвани от EMRFA за целите на информационната система.

● Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от EMRFA за целите на поддръжка на функционалността на системата.

● EMRFA изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

● EMRFA си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

● EMRFA е регистрирана система в публичния регистър на администраторите на лични данни в България от Комисията за защита на личните данни.

Задължения на потребителите

● Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават негово достояние или се предават конфиденциално, са отговорност и собственост единствено на човека, който генерира това Съдържание.

● Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства EMRFA няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

● В случай, че Потребител срещне неподходящо съдържание в сайта, може да подаде сигнал чрез автоматичната ситема “Сигнал за неподходящо съдържание”.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на EMRFA, за да:

Формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

○ Създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта.

○ Причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

○ Се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на EMRFA и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

○ Фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;

○ Да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като например вътрешна информация, конфиденциална информация и др.);

○ Да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма" или други форми за привличане на клиенти;

○ да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

○ да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

○ да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;

○ да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

○ да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

● EMRFA си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в раздел Задължения на потребителите изисквания.

● EMRFA си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в раздел Задължения на потребителите изисквания.