LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


СТАТУСИ - ЛОГОПЕД

 • Настоящ етап от лечението

  • Предоперативна оценка
  • Междинно проследяване
  • Първоначална оценка
  • Друго (описано в коментар)
  • Финална оценка
  • Следоперативна оценка

 • Разбираемост на говора (по EUROCLEFT)

  • Неразбираем
  • Различен от речта на другите, но разбираем
  • Нормален
  • Неразбираем за непривикнали

 • Велофарингеална структура и функция

  • Фистула на меко небце
  • Некоригирана цепнатина
  • Структурно коригирана
  • Велофарингеална недостатъчност поради недостатъчна дължина на небцето
  • Друго (описано в коментар)
  • Велофарингеална недостатъчност поради неподвижност или намалена подвижност на мекото небце
  • Широк мезофаринкс
  • Функционално коригирана

 • Резонанс

  • Нарушен резонанс при И
  • Нарушен резонанс при У
  • Глух резонанс
  • Нарушен резонанс при Е
  • Друго (описано в коментар)
  • Нормален резонанс
  • Нарушен резонанс при О
  • Хипоназалност
  • Нарушен резонанс при А
  • Хиперназалност
  • Нарушен резонанс при Ъ

 • Назална емисия

  • Назална емисия при звук Д
  • Назална емисия при звук Ф
  • Назална емисия при звук Х
  • Не се наблюдава
  • Назална емисия при звук Г
  • Назална емисия при звук Ч
  • Назална емисия при звук В
  • Назална емисия при звук Ж
  • Значително изразена – активен назален фрикатив
  • Слабо изразена – засяга някои от съгласните – фонемно специфична
  • Назална емисия при звук Ш
  • Огледало тест – позитивен за слухово недоловима назална емисия. Насочва се за консултация с хирург
  • Назална емисия при звук П
  • Назална емисия при звук Т
  • Назална емисия при звук С
  • Назална емисия при звук Ц
  • Средно изразена – засяга повечето от съгласните, изискващи високо орално налягане
  • Назална емисия при звук К
  • Назална емисия при звук Б
  • Назална емисия при звук З
  • Друго (описано в коментар)

 • Нарушения на дишането

  • Друго (описано в коментар)
  • Хипертензия на дихателната мускулатура
  • Недостатъчен дихателен обем
  • Не се наблюдават
  • Неефективно разпределена издишна струя
  • Средно време за произнасяне на А, И, С, С/З коефициент - опишете в коментар
  • Хипотензия на дихателната мускулатура – придихания

 • Гримаси и съдвижения

  • Трептене на ноздрите
  • Гримаси и съдвижения на средната и горната част на лицето
  • Съдвижения на долната устна
  • Съдвижения на горната устна
  • Друго (описано в коментара)
  • Липсват

 • Характеристика на гласа

  • Придружаващи нарушения на гълтането – рефлукс, регургитация, дисфагия
  • Промяна на параметрите на гласа - основен тон
  • Промяна на параметрите на гласа - височина
  • Нормален глас
  • Промяна на параметрите на гласа - продължителност на фонация
  • Друго (описано в коментар)
  • Придружаващи заболявания на ларинкса
  • Промяна на параметрите на гласа - сила

 • Устни

  • Друго (описано в коментар)
  • Ограничена подвижност
  • Скъсяване на долен лабиален френулум
  • Особен контакт на устните в позиция на покой
  • Норма
  • Скъсяване на горен лабиален френулум

 • Оценка на езика

  • Друго (описано в коментар)
  • Промяна в дължината на френулума - 2 степен
  • Промяна в дължината на френулума - 1 степен
  • Промяна в дължината на френулума - 3 степен
  • Микроглосия
  • Промяна на мускулния тонус - хипотонус
  • Промяна в дължината на френулума - 5 степен - анкилоглосия
  • Нормално подвижен
  • Промяна на мускулния тонус - хипертонус
  • Промяна в дължината на френулума - 4 степен
  • Макроглосия

 • Интраорална оценка

  • Зъбно-челюстните аномалии не влияят върху говора
  • Зъбно-челюстните аномалии влияят върху говора
  • Фистула на мекото небце
  • Ортодонтско лечение - завършено
  • Фистулата влияе на говора
  • Малоклузия
  • Без особености
  • Ортодонтско лечение - провежда се
  • Размер на фистулата - малка (колкото гумичка на молив)
  • Фистула на средната част на небцето
  • Предна кръстосана захапка
  • Размер на фистулата - средна (колкото монета от 2 стотинки)
  • Фистулата не влияе на говора
  • Фистула в задната част на небцето
  • Ортодонтско лечение - няма
  • Фистула зад резците
  • Ортодонтско лечение - започнато
  • Размер на фистулата - голяма (по-голяма от големина на монета от 2 стотинки)

 • Езиково развитие

  • Езиковото развитие е усложнено поради билингвизъм
  • Езиковото развитие е нормално
  • Езиковото развитие е усложнено поради специфичен фонологичен дефицит
  • Езиковото развитие е усложнено поради други съпътстващи езиково-говорни и комуникативни нарушения. Вторично езиково нарушение.
  • Друго (описано в коментара)
  • Езиковото развитие е усложнено поради намаление на слуха
  • Езиковото развитие е усложнено поради дисфазия
  • Езиковото развитие е усложнено поради хиперактивност с дефицит на вниманието

 • Нос, носоглътка

  • Наличие на устно дишане
  • Без особености
  • Друго (описано в коментар)
  • Аденоидни вегетации
  • Проходимост на носните ходове
  • Непроходимост на носните ходове

 • Състояние на слуха

  • Има данни за нарушение на слуха - в децибели (острота и интензитет на слуха)
  • Няма данни за нарушение на слуха
  • Препоръчва се изследване на слуха
  • Има данни за нарушение на слуха - в херцове (в слухова преработка)

 • Артикулация - продукция на гласни звукове

  • Гласните са отслабени, но не губят своята идентичност
  • Гласните са назализирани и губят своята идентичност
  • Гласните са устойчиво назализирани
  • Гласните звучат в норма

 • Артикулация - продукция на съгласни звукове

  • Нарушено превключване на артикулационната позиция (диадохокинеза)
  • Средно-палатални стопове/преградни
  • Съгласните звучат в норма
  • Патологична компенсаторна продукция
  • Постериорни назални фрикативи
  • Интер и предентални фрикативи
  • Промяна в мястото на учленяване на звуковете - Р
  • Промяна в мястото на учленяване на звуковете - С/З/Ц
  • Промяна в мястото на учленяване на звуковете - Л-мека фонема
  • Фарингеални фрикативи
  • Глотални фрикативи (/х/)
  • Промяна в мястото на учленяване на звуковете - К/Г
  • Промяна в мястото на учленяване на звуковете - П/Б
  • Фарингеални стопове/преградни
  • Промяна в мястото на учленяване на звуковете - Л-твърда фонема
  • Поради велофарингеална дисфункция – недобра подвижност на мекото небце
  • Структурно обусловено нарушение поради ограничена подвижност на устните, но без дисфункция в небцето
  • Артикулационни нарушения от друго естество
  • Промяна в мястото на учленяване на звуковете - Ш/Ж/Ч
  • Структурно обусловени нарушения - поради велофарингеална дисфункция – късо меко небце
  • Промяна в мястото на учленяване на звуковете - Ф/В
  • Структурно обусловени нарушения - поради състояние на зъбите или малоклузия
  • Промяна в мястото на учленяване на звуковете - Т/Д
  • Глотални стопове/преградни
  • Средно-палатални фрикативи

 • Поведенчески особености

  • Друго (описано в коментара)
  • Повишена тревожност и страхови реакции
  • Хиперактивност
  • Затруднена социална комуникация
  • Нормална комуникативна активност
  • Повишена тревожност и страхови реакции

 • Препоръки от логопед

  • Оценка на велофарингеалната дисфункция
  • Насочване към ресурсно подпомагане
  • Родителска програма
  • Обща оценка на развитието
  • Консултация с психолог
  • Специализирани препоръки за логопедична терапия (моля, изтеглете от библиотеката конкретната програма, изберете кое ниво препоръчвате, и прикачете към поста)
  • Логопедичната терапия да продължи
  • Няма препоръки
  • Консултация с УНГ
  • Да се направи реоценка
  • Консултация с невролог
  • Консултация с ортодонт
  • Консултация с хирург
  • Консултация с очен лекар
  • Логопедична терапия
  • Хранителна терапия
  • Завършване на терапия

 • Извършена оценка на храненето от Логопед

  • Не; (можете да изтеглите формуляра за оценката от раздел Библиотека)
  • Да;

 • Вредни орофациални навици, смуче си:

  • Няма вредни навици;
  • Инфантилно гълтане
  • Език
  • Дрехи
  • Пръст на ръката
  • Бузи
  • Предмети
  • Устни

 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • Артикулационни нарушения от друго естество.
  • Формираните патологични компенсаторни артикулационни механизми нарушават говорната продукция независимо от хирургичната корекция.
  • Патологични структурни промени в задната част на устната кухина, които засягат говора
  • Тежки езиково-комуникативните нарушения, които не са пряко свързани с цепнатината.
  • Цепнатината е структурно и функционално коригирана. Постигната е оптимална компенсация в езиково-говорното развитие.
  • Патологични структурни промени в предната част на устната кухина, които влияят на говора
  • Друго (описано в коментара)


ТЕРАПИИ - ЛОГОПЕД

 • Изход от терапията

  • Пациентът е прекъснал терапията преди да изтече терапевтичния период
  • Пациентът е провел пълния курс на терапевтичния етап
  • Постигната е оптимална компенсация
  • Терапията продължава

 • Постигане на поставената цел

  • Целта е постигната
  • Целта не е постигната
  • Целта е частично постигната

 • Разбираемост на говора (ПО EUROCLEFT)

  • Нормален
  • Неразбираем за непривикнали
  • Неразбираем
  • Различен от речта на другите, но разбираем

 • Подобряване на говора след проведената терапия

  • Да
  • Незначително
  • Не
  • Не е сигурно

 • Подобряване на езика и комуникацията след проведената терапия

  • Незначително
  • Не е сигурно
  • Да
  • Не

 • Резултат от стандартизиран езиков тест

  • Не
  • Да (моля, прикачете файл с резултата към поста)

 • Езиково-комуникативен чеклист

  • Да (моля, изтеглете от библиотеката и го прикачете към поста)
  • Не

 • Биомеханика

  • Оптимална проходимост на носа
  • Нормална подвижност на езика
  • Не се наблюдават нарушения на дишането
  • Терапията да продължи
  • Липсват гримаси и съдвижения
  • Нормален глас
  • Нормална подвижност на устните
  • Нормална диадохокинеза
  • Не се наблюдават нарушения на гълтането

 • Артикулация - при целевия звук

  • Звукът се продуцира правилно в изолиран вид
  • Артикулация на звук мека фонема Л
  • Артикулация на звук Ф/В
  • Артикулация на звук Л
  • Гласните са диференцирани
  • Артикулация на звук Ш/Ж
  • Артикулация на звук С/З
  • Звукът се продуцира правилно на равнище изречение
  • Звукът се продуцира правилно на равнище думи
  • Артикулация на звук П/Б
  • Артикулация на звук Ц/ДЗ
  • Звукът не се продуцира на правилното място за учленяване
  • Артикулация на звук Х
  • Превключването на гласни по подражание е автоматизирано
  • Контактни сонори и съгласни с малко орално налягане и правилна сричкова структура на думите
  • Звукът се продуцира правилно на равнище спонтанна реч – целта е постигната
  • Артикулация на звук К/Г
  • Артикулация на звук Р
  • Артикулация на звук Ч/ДЖ
  • Артикулация на звук Т/Д
  • Звукът се продуцира правилно на равнище текст и свободен разговор
  • Терапията да продължи

 • Регулярност на терапията

  • Изпълнение на Родителската програма
  • Частично изпълнение на Родителската програма
  • Редовни посещения
  • Нередовни посещения

 • Съдействие от страна на детето

  • Създадена е добра терапевтична връзка и оптимално включване на детето
  • Детето е частично кооперативно
  • Необходима е работа срещу съпротива
  • Детето не е кооперативно

 • Съдействие от страна на семейството

  • Достатъчно
  • Друго (описано в коментар)
  • Недостатъчно
  • Семейството осигурява разннобразна стимулация извън терапевтичната програма

 • Препоръки

  • По-активно участие на детето в социални взаимодействия
  • Активни дейности за развиване на езика – четене, театър, кино
  • Край на терапията
  • Тръгване на детска градина
  • Свеждане до минимум на отсъствията от училище
  • Включване в организирани школи по интереси
  • Консултация с психолог за подобряване на взаимодествията в семейството
  • Логопедичната терапия да продължи
  • По-активно участие на семейството при изпълнение на индивидуалната програма
  • Организирана спортна активност
  • Да се направи реоценка